Ogólne Warunki Sprzedaży

Lubochnia Górki dn 1-07-2020 r


Ogólne Warunki Sprzedaży Ultra Marine Sp. z o.o. z siedzibą w Lubochnia Górki 52A; 97-217 Lubochnia; Polska

 1. Postanowienia ogólne:
  a. Niniejsze warunki sprzedaży (dalej zwane "Warunkami") mają zastosowanie do sprzedaży towarów, produktów i usług przez producenta (dalej zwany "Producentem") każdemu klientowi (dalej zwanemu "Klientem").
  b. Wszelkie zamówienia i transakcje dotyczące sprzedaży będą podlegać niniejszym Warunkom, chyba że Producent i Klient ustalą pisemne odstępstwa.
  c. W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami a innymi umowami lub porozumieniami między Producentem a Klientem, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszych Warunków.
  d. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, informując Klientów o takich zmianach w odpowiedni sposób, tj poprzez
 2. Zamówienia i dostawy:
  a. Die Klientin muss sich auf das elektronische System von Producenta verlassen können.
  b. Producent zastrzega sobie prawo do akceptacji lub odrzucenia zamówienia Klienta z dowolnych powodów.
  c. Terminy realizacji będą uzgodnione między Producentem a Klientem na piśmie. W przypadku jakichkolwiek zmian zakresu zamówienia, termin realizacji ulega automatycznemu wydłużeniu.
  d. Przyjmuje się iż towary i usługi Producenta realizowane są loco siedziba Producenta i tam następuje ich odbiór.
  e.Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z transportem zamówionych towarów i wyposażenia do miejsca docelowego.
 3. Gwarancja:
  a. Producent udziela Klientom gwarancji na zakupione łodzie aluminiowe i wyposażenie zgodnie z polskim prawem.
  b. W przypadku napraw gwarancyjnych, Klient zobowiązany jest dostarczyć uszkodzony towar do siedziby Producenta na własny koszt.
  c. Der Produzent ist verpflichtet, die Dokumente zu prüfen, die er im Rahmen seiner Tätigkeit erhalten hat, wenn er sie in der Zeit von 14 Tagen nach dem Ausscheiden aus dem Betrieb erhalten hat.
  d. Koszty transportu towaru do i z siedziby Producenta w przypadku napraw gwarancyjnych ponosi Klient.
 4. Reklamacje i spory:
  a. Der Kunde ist verpflichtet, bei Producenta bis zu 3 Tage nach dem Datum der Übergabe an den Kunden einen Antrag zu stellen.
  b. Zgłoszenie reklamacji odbywa się drogą pisemną (elektroniczną) na adres Producenta : office@ultra-marine.eu.
  c. Brak zgłoszenia przez Klienta reklamacji lub roszczeń w przewidzianych przez OWS terminach powoduje utratę przez Klienta uprawnień z rękojmi oraz prawa do reklamacji.
  d Spory wynikające ze współpracy między Producentem a Klientem będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Producenta zgodnie z prawem polskim.
  e. Im Sportbereich ist es wichtig, dass man sich auf die Suche nach den richtigen Medikamenten macht, wenn man sich für die Droge entscheidet, die man in einem bestimmten Gebiet braucht.
 5. Odpowiedzialność:
  a. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, konserwacji lub obsługi towaru przez Klienta.
  b. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z siły wyższej, w tym wypadków losowych, klęsk żywiołowych, działań wojennych, zamieszek lub innych nieprzewidywalnych okoliczności.
  c. O ile strony nie postanowiły inaczej, zgodnie art. 558 KC wyłączona zostaje rękojmia, a odpowiedzialność Producenta za szkodę ogranicza się do winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Producenta. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 6 miesięcy od dnia wydania towaru.
  d. W ramach uprawnień Klienta wynikających z rękojmi Producent ma obowiązek usunięcia wady wedle własnego wyboru poprzez nieodpłatną naprawę, wymianę na nowy Towar lub rekompensatę pieniężną o wartości ceny zakupionego Towaru. W każdym razie koszty ponoszone przez Producenta nie mogą przekroczyć wartości sprzedanego Towaru.
  e. Jeżeli klient będzie utrudniał załatwienie reklamacji w sposób wybrany przez Producenta , wówczas Klient utraci jakiekolwiek roszczenia względem Producenta , a producent zostaje zwolniony od odpowiedzialności za szkodę powstała w związku z reklamowanymi wadami.
  f. Producent nie będzie zobowiązany do naprawienia uszkodzeń powstałych po wydaniu towaru , w szczególności w czasie transportu.
  g. Dla uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, ze Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie , wtórne, straty gospodarcze i utracone korzyści Klienta, podmiotów z nim powiązanych które poniosły je w związku realizacją zamówienia.
  h. Producent ma prawo wstrzymać realizację roszczeń wynikających z reklamacji złożonej przez Kupującego do czasu uregulowania przez niego wszelkich zaległych zobowiązań oraz wypełniania innych obowiązków wobec Producenta.
 6. Prawa własności intelektualnej:
  a. Producent zachowuje pełne prawa własności intelektualnej do swoich produktów, w tym do wzorów łodzi, logo, znaków towarowych itp.
  b. Der Kunde darf die Produkte von Producenta nicht vervielfältigen oder modifizieren.
 7. Ochrona danych osobowych:
  a. Producent zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i wykorzystywania danych Klientów wyłącznie w celu realizacji zamówienia i świadczenia usług.
 8. Postanowienia końcowe:
  a. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od niniejszych Warunków wymagają pisemnej zgody obu stron.
  b. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub nieegzekwowalne zgodnie z prawem polskim, pozostałe postanowienia pozostają w pełni obowiązujące.
  c. Niniejsze Warunki stanowią kompletną i wyłączną umowę między Producentem a Klientem w sprawie sprzedaży produktów i usług, a w szczególności łodzi produkowanych przez Producenta.