Ogólne Warunki Sprzedaży

Lubochnia Górki dn 1-07-2020 r

Ultra Marine Sp. z o.o. z siedzibą w Lubochnia Górki 52A; 97-217 Lubochnia; Polska

 1. Postanowienia ogólne:
  a. Niniejsze warunki sprzedaży (dalej zwane “Warunkami”) mają zastosowanie do sprzedaży towarów, produktów i usług przez producenta (dalej zwany “Producentem”) każdemu klientowi (dalej zwanemu “Klientem”).
  b. Wszelkie zamówienia i transakcje dotyczące sprzedaży będą podlegać niniejszym Warunkom, chyba że Producent i Klient ustalą pisemne odstępstwa.
  c. W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami a innymi umowami lub porozumieniami między Producentem a Klientem, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszych Warunków.
  d. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, informując Klientów o takich zmianach w odpowiedni sposób, tj poprzez
 2. Zamówienia i dostawy:
  a. Zamówienia Klientów muszą być składane na piśmie lub za pomocą systemu elektronicznego wskazanego przez Producenta.
  b. Producent zastrzega sobie prawo do akceptacji lub odrzucenia zamówienia Klienta z dowolnych powodów.
  c. Terminy realizacji będą uzgodnione między Producentem a Klientem na piśmie. W przypadku jakichkolwiek zmian zakresu zamówienia, termin realizacji ulega automatycznemu wydłużeniu.
  d. Przyjmuje się iż towary i usługi Producenta realizowane są loco siedziba Producenta i tam następuje ich odbiór.
  e.Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z transportem zamówionych towarów i wyposażenia do miejsca docelowego.
 3. Gwarancja:
  a. Producent udziela Klientom gwarancji na zakupione łodzie aluminiowe i wyposażenie zgodnie z polskim prawem.
  b. W przypadku napraw gwarancyjnych, Klient zobowiązany jest dostarczyć uszkodzony towar do siedziby Producenta na własny koszt.
  c. Producent podejmie decyzję dotyczącą naprawy lub wymiany towaru objętego gwarancją i dokona tego jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania uszkodzonego towaru.
  d. Koszty transportu towaru do i z siedziby Producenta w przypadku napraw gwarancyjnych ponosi Klient.
 4. Reklamacje i spory:
  a. Klient zobowiązany jest zgłosić wszelkie reklamacje dotyczące wadliwego towaru do Producenta w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru.
  b. Zgłoszenie reklamacji odbywa się drogą pisemną (elektroniczną) na adres Producenta : office@ultra-marine.eu.
  c. Brak zgłoszenia przez Klienta reklamacji lub roszczeń w przewidzianych przez OWS terminach powoduje utratę przez Klienta uprawnień z rękojmi oraz prawa do reklamacji.
  d Spory wynikające ze współpracy między Producentem a Klientem będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Producenta zgodnie z prawem polskim.
  e. W przypadku sporów sądowych, obie strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich wysiłków w celu osiągnięcia porozumienia drogą negocjacji przed skierowaniem sprawy do sądu.
 5. Odpowiedzialność:
  a. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, konserwacji lub obsługi towaru przez Klienta.
  b. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z siły wyższej, w tym wypadków losowych, klęsk żywiołowych, działań wojennych, zamieszek lub innych nieprzewidywalnych okoliczności.
  c. O ile strony nie postanowiły inaczej, zgodnie art. 558 KC wyłączona zostaje rękojmia, a odpowiedzialność Producenta za szkodę ogranicza się do winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Producenta. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 6 miesięcy od dnia wydania towaru.
  d. W ramach uprawnień Klienta wynikających z rękojmi Producent ma obowiązek usunięcia wady wedle własnego wyboru poprzez nieodpłatną naprawę, wymianę na nowy Towar lub rekompensatę pieniężną o wartości ceny zakupionego Towaru. W każdym razie koszty ponoszone przez Producenta nie mogą przekroczyć wartości sprzedanego Towaru.
  e. Jeżeli klient będzie utrudniał załatwienie reklamacji w sposób wybrany przez Producenta , wówczas Klient utraci jakiekolwiek roszczenia względem Producenta , a producent zostaje zwolniony od odpowiedzialności za szkodę powstała w związku z reklamowanymi wadami.
  f. Producent nie będzie zobowiązany do naprawienia uszkodzeń powstałych po wydaniu towaru , w szczególności w czasie transportu.
  g. Dla uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, ze Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie , wtórne, straty gospodarcze i utracone korzyści Klienta, podmiotów z nim powiązanych które poniosły je w związku realizacją zamówienia.
  h. Producent ma prawo wstrzymać realizację roszczeń wynikających z reklamacji złożonej przez Kupującego do czasu uregulowania przez niego wszelkich zaległych zobowiązań oraz wypełniania innych obowiązków wobec Producenta.
 6. Prawa własności intelektualnej:
  a. Producent zachowuje pełne prawa własności intelektualnej do swoich produktów, w tym do wzorów łodzi, logo, znaków towarowych itp.
  b. Klient zobowiązuje się nie używać, reprodukować ani modyfikować produktów Producenta bez wyraźnej zgody pisemnej Producenta.
  Ochrona danych osobowych:
  a. Producent zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i wykorzystywania danych Klientów wyłącznie w celu realizacji zamówienia i świadczenia usług.
 7. Postanowienia końcowe:
  a. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od niniejszych Warunków wymagają pisemnej zgody obu stron.
  b. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub nieegzekwowalne zgodnie z prawem polskim, pozostałe postanowienia pozostają w pełni obowiązujące.
  c. Niniejsze Warunki stanowią kompletną i wyłączną umowę między Producentem a Klientem w sprawie sprzedaży produktów i usług, a w szczególności łodzi produkowanych przez Producenta.